PNG - iBiz | PNGSOFT | PROFESSIONAL AND GLOBAL SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY | TMS | TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM | iBiz | WEB | TEST

Giải pháp tổng hợp báo cáo tài chính PNG - iBiz
Hệ thống PNG-iBiz ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó cho doanh nghiệp, hệ thống cho phép kết nối thông tin thông suốt trong toàn bộ hệ thống, và có thể kết nối với hệ thống khác.

 

Tính năng nổi bật PNG - iBiz
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các công việc theo quy trình chung của mỗi tập đoàn.

 

Phân hệ thu thập số liệu PNG - iBiz
Dữ liệu trong các doanh nghiệp giống như mạng lưới dây thần kinh trong mỗi doanh nghiệp, nếu số liệu đươc cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ tới những cán bộ xử lý sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng và việc ra quyết định nhanh hơn

 

Phân hệ tổng hợp số liệu PNG - iBiz
Dữ liệu trong các doanh nghiệp giống như mạng lưới dây thần kinh trong mỗi doanh nghiệp, nếu số liệu đươc cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ tới những cán bộ xử lý sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng và việc ra quyết định nhanh hơn

 

Phân hệ phân tích PNG - iBiz
Dữ liệu trong các doanh nghiệp giống như mạng lưới dây thần kinh trong mỗi doanh nghiệp, nếu số liệu đươc cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ tới những cán bộ xử lý sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng và việc ra quyết định nhanh hơn

 

Phân hệ quản trị PNG - iBiz
Dữ liệu trong các doanh nghiệp giống như mạng lưới dây thần kinh trong mỗi doanh nghiệp, nếu số liệu đươc cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ tới những cán bộ xử lý sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng và việc ra quyết định nhanh hơn

 

1